top of page

SAMFUNNSANSVAR

I Grunnarbeid Entreprenør AS er sikkerhet førsteprioritet; «våre ansatte er vår viktigste ressurs og skal ha en trygg arbeidshverdag». Vi er sertifisert i henhold til ISO 14001:2015 (Ytre miljø) og ISO 45001:2018 (Arbeidsmiljø), og med det viser vi at vi ønsker å bidra positivt til miljø, arbeidsmiljø og at vi tar dette på alvor.Vi er opptatt av å være en seriøs aktør som skaper verdier for samfunnet rundt oss, samtidig som vi bidrar positivt til miljøet og våre sosiale omgivelser. For å få til dette, må vi stille høye krav til oss selv, men også til våre leverandører.

ÅPENHETSLOVEN

1. juli 2022 trådte Åpenhetsloven i kraft. Loven stiller krav til at vi skal være mer åpne og transparente om hvordan virksomheten vår påvirker verden rundt oss og hvordan vi jobber mot dette.

Formålet til Åpenhetsloven er å fremme virksomhetens respekt for grunnleggende menneskerettigheter og ha anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og tjenester. Loven skal også sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold.

Loven pålegger blant annet virksomhetene en informasjonsplikt og en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger som skal redegjøres for i en rapport som legges frem.

Alle kan kreve å få informasjon fra virksomhetene om hvordan de håndterer faktiske og mulige negative konsekvenser som er vurdert i aktsomhetsvurderingene. Dette vil som hovedregel bli besvart innen tre uker fra skriftlig forespørselen er mottatt.

Aktsomhetsvurderinger

Det er viktig for oss at vår virksomhet og våre leverandører driver sin virksomhet uten at det går på bekostning av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Derfor gjennomfører vi aktsomhetsvurderinger av egen og leverandørers virksomhet. Aktsomhetsvurderinger skal være i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.

Vi praktiserer i dag vurderinger med hensyn til valg av leverandører i hennhold til vårt ledelssesystem ISO 9001:2015. Vi vurderer hver enkelt leverandør vi benytter, om de er sertifiserte i henhold til ISO – standarder, Miljøfyrtårn etc, om de velger løsninger og materialer som er bærekraftige og i henhold til den økonomiske lovgivningen. Vi velger i hovedsak sertifiserte bedrifter.

Vår fremgangsmåte for aktsomhetsvurderinger starter med en overordnet risikovurdering, der vi kartlegger hvilke land virksomheten operer i, kommer fra og produserer i. Ut i fra dette avdekker vi om noen av virksomhetene har en vesentlig risiko mtp. menneskerettigheter, miljø, korrupsjon og anstendige arbeidsforhold. 

Videre tar vi en mer detaljert risikovudering av de virksomhetene som blir vurdert til å ha vesentlig risiko i den overordnede vurderingen. Virksomhetene som vurderes til lav/ingen risiko, så stopper prosessen her. Deretter utvikler, planlegger og gjennomfører vi tiltak på det vi eventuellt finner. Tilslutt evaluerer vi og følger opp tiltak som er gjort.

For å vurdere risiko har vi brukt følgende kilder:

                                

Anstendig arbeidsforhold:   

Menneskerettigheter:          

bottom of page